20 mei 2022: Einde formatie in zicht

De afgelopen weken is hard doorgewerkt aan de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Wijdemeren. De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks en de VVD werken aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities en plannen voor de komende vier jaar vorm krijgen. In de “Plus” willen we nadrukkelijk ook punten van de andere in de raad vertegenwoordigde partijen terugzien.

Datum installatie

Inmiddels zijn we zover dat we de installatiedatum bekend kunnen maken. Bij leven en welzijn is dat vrijdag 17 juni. De komende weken volgt nog intensief overleg met de ambtelijke organisatie over onder andere financiële aspecten. Ook laten we het akkoord beoordelen op realistische uitvoerbaarheid. De huidige organisatorische en financiële mogelijkheden van onze gemeente zijn medebepalend voor de te varen koers.

De komende weken is ook tijd ingeruimd voor interactie met alle fracties waarbij in een persoonlijk gesprek met de beoogde wethouders de gelegenheid is te reageren op het vooraf beschikbaar gesteld concept. Uiterlijk vrijdag 10 juni is het “Coalitieakkoord-Plus” openbaar. Daarmee zitten we goed op koers van onze planning.

Portefeuilleverdeling

Over de beoogde portefeuilleverdeling is ook nieuws te melden. Alette Zandbergen zal onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, de Omgevingswet, Burgerparticipatie en Personeel & Organisatie behartigen, Els Kruijt doet Openbare Ruimte, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Vastgoed, het Gebiedsakkoord en project De Meenthof. Stan Poels zal zich inzetten voor Natuur en Duurzaamheid, het Sociaal Domein en Volkshuisvesting. En Gert Zagt gaat voor Financiën, Verkeer en Vervoer, Belastingen c.q. gastheerschappen en het project Porseleinhaven

Coalitie overleg

V.l.n.r. Kernteam van de onderhandelingen: Wilna Wind, Stan Poels, Gert Zagt, Alette Zandbergen, Sorrel Hidding en Els Kruijt. (Margriet Rademaker ontbreekt op de foto)

Share

6 mei 2022: Beoogde wethouders bekend

We zijn blij dat we nu al de beoogde wethouderskandidaten bekend kunnen maken. De portefeuilleverdeling volgt later bij de presentatie van het ‘Coalitieakkoord-Plus’.

De beoogde wethouders per partij zijn:

Dit betekent voor ons een wijziging in het fractievoorzitterschap tegen die tijd. De fractie heeft zich hierover gebogen en besloten dat Margriet Rademaker de voorzittershamer dan van Alette zal overnemen.

Margriet heeft de afgelopen 4 jaar onze partij mede vorm gegeven als fractie-assistent. Voornamelijk actief voor Maatschappelijk en Sociale Zaken, maar ook sprong ze regelmatig in op dossiers van de andere werkvelden. Margriet wist altijd de prettige verbinding met de andere partijen aan te gaan, wat goed past bij de lijn die we de komende 4 jaar voor ogen hebben. Gesteund door de enorme kennis en kunde die de fractie als geheel heeft, is het voorzitterschap bij Margriet in goede handen.

Ondertussen worden nog de nodige onderhandelingsgesprekken gevoerd, waarbij gestreefd wordt om in juni klaar te zijn. Lees hier het volledige persbericht.

De beoogde wethouders van links naar rechts: Alette Zandbergen, Stan Poels, Gert Zagt en Els Kruijt

Foto: Douwe van Essen

Share

29 april 2022: Partijkeuze bekend; formatiefase breekt aan

Graag stellen wij iedereen op de hoogte van onze keuze. Een keuze die tot stand is gekomen na uitgebreide gesprekken (met alle partijen).

Er is gekozen voor samenwerking in een coalitie van De Lokale Partij met de PvdA-GroenLinks en de VVD. Deze partijen hebben het duidelijkst aangegeven de grote problemen te onderkennen en die stevig aan te willen pakken. Voor ons is dat een belangrijk argument. Uiteraard speelt het heldere signaal van de verkiezingsuitslag ook een rol evenals het feit dat de ChristenUnie heeft aangegeven niet te willen deelnemen in de coalitie.

Nu start de volgende fase. De fase waarin het “Coalitieakkoord-Plus” gestalte gaat krijgen. We zijn enorm blij om deze stap nu te kunnen maken. Lees hier ons volledige persbericht.

Share

21 april 2022: Interpellatiedebat

Afgelopen tijd hebben we diverse raadsinfomatiebrieven (RIB’s) van het college ontvangen omtrent de financiële situatie van de gemeente. Wij waren, net als PvdA/Groenlinks en ChristenUnie, verrast door de hoogte van de tekorten en het moment van melding aan de Raad. Wij voelden dat we de RIB’s niet stilzwijgend voor kennisgeving aan konden nemen en waren op zoek naar feitelijke verdiepende informatie. We vonden dat hier met spoed in het openbaar over moest worden gesproken in de vorm van een interpellatiedebat.

Het interpellatiedebat heeft 21 april plaatsgevonden. Lees hier de vragen die wij aan het college hebben gesteld. U kunt via de band de reactie van het college terugluisteren (agendapunt 9).

Share

Fase 2 bijna klaar

Uiteraard is er belangstelling naar het feit hoe de informatiefase in Wijdemeren verloopt. Een tweede ronde individuele gesprekken met alle partijen liep tot en met donderdag 21 april door. De eerder geuite voorzichtige indicatieve planning was erop gericht maandag 25 april de jongste voortgang te melden. Dat loopt iets uit. Er is toch wat meer tijd nodig.  Dat heeft mede te maken met de inmiddels door de gemeente beschikbaar gestelde meest actuele informatie over de staat van de organisatie alsmede de financiële positie van de gemeente en de beschikbaarheid van sommige gesprekspartners. Planning is nu dat kort na Koningsdag bekendmaking volgt met welke twee partijen De Lokale Partij de gerechtvaardigde verwachting heeft een daadkrachtig college te vormen. En die verwachting moet natuurlijk gedeeld worden door de beoogde partners. Daarmee is dan fase 2 afgesloten.

Vervolgens start fase 3, het uitwerken met de twee andere partijen samen van het “coalitieakkoord-plus”

Share

Startprogramma (nieuwe) raadsleden en fractie-assistenten

Naast alle coalitievormende bezigheden begon april met een interessant startprogramma. De griffie had diverse avonden georganiseerd voor alle (nieuwe) raadsleden en fractie-assistenten waarbij allerlei onderwerpen de revue passeerden. Zoals de diverse rollen van de raad en de instrumenten die de raad kan inzetten. Maar ook over financiën, openbare orde, handhaving en in vogelvlucht door het fysiek en sociaal domein. Mooie kennismaking met diverse ambtenaren waarbij alle gelegenheid was om vragen te stellen. Een inkijk in de uitdaging die voor ons ligt.

Voorafgegaand aan al deze avonden was er een tourtocht door Wijdemeren. Niet alleen leuk om zo alle dorpen aan te doen en bij enkele “dossiers” en plekken ook fysiek stil te staan maar ook zeer goed om elkaar beter te leren kennen. Wij kijken terug op een uiterst geanimeerde rondtour-Wijdemeren.

Ziek…..en weer door

Maar helaas heeft onze informateur Gert het na de tour flink te pakken gekregen (zoals velen in Nederland) met als resultaat ruim een week uit de roulatie. Goed ziek, geen corona, maar wel heel vervelend als je voortgang wilt maken in de informatiefase.

Zodra het weer enigszins kon hebben we de boel weer stevig opgepakt. De ambtelijke info en de burgemeestersbrief is inmiddels ontvangen. We hebben ons verdiept in het huiswerk en de oogst van de gesprekken.

Er is behoefte aan een nadere ronde met alle partijen om zaken beter te duiden dan wel te bespreken. De voorzichtige indicatieve planning is dat we uiterlijk 25 april communiceren met welke twee partijen we de gerechtvaardigde verwachting hebben een daadkrachtig college te vormen. Dat is dan de afsluiting van fase 2. Vervolgens start fase 3, het uitwerken, met de gekozen partijen, van het coalitieakkoord-plus.

Voorzichtige indicatieve planning: 25 April nieuws van de informateur

 

Share

Gooi- & Eemlander van zaterdag 2 april 2022

Wijdemeers informateur Gert Zagt wacht al weken op cruciale stukken: Weinig florissante situatie, goede sfeer hard nodig

Share

Dat verklaar en beloof ik – Installatieraad

Woensdag 30 maart 2022, hebben alle 19 verkozen raadsleden van Gemeente Wijdemeren de Eed danwel Belofte afgelegd. Voor De Lokale Partij was het maar liefst 8 keer “Dat verklaar en beloof ik”.

Foto: Douwe van Essen

Share
Naar aanleiding van ons persbericht van 25 maart verscheen dit artikel.

 

Share

25 maart 2022: Voorgangsbericht informatiefase

Van 18 tot en met 22 maart heeft De Lokale Partij o.l.v. informateur Gert Zagt uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van de 6 andere raadsfracties. Alle gesprekken waren buitengewoon constructief en verliepen in een goede sfeer. We zijn blij met de uitgebreide reacties, adviezen en input. Daarnaast sprak Gert Zagt ook persoonlijk met de interim gemeentesecretaris.

Alle fracties is “huiswerk” gevraagd over het volgende:

 • Ideeën aanleveren met oplossingen voor de huidige precaire situatie waarin Wijdemeren verzeild geraakt is. (Denk aan: financieel, organisatorisch, werkvoorraad)
 • Tekstvoorstellen aanleveren over minimaal drie onderwerpen die men graag in een akkoord terug wil zien.

De Lokale Partij begint zelf alvast met:
– Organisatie/dienstverlening/financiën;
– Participatie in brede zin;
– Wonen/bouwen.

Wij hebben in een eerste ronde openhartige oriënterende gesprekken gevoerd zonder directieve agenda van De Lokale Partij. Daarin is veel aan bod gekomen. Nu is het moment om de eerste conclusies te trekken. In deze fase zijn dat voor De Lokale Partij de volgende:

  1. De problemen met de financiën en de organisatie van de gemeente Wijdemeren zijn zeer groot. Er zijn zware maatregelen nodig. Alle partijen benadrukten dit ook. We moeten dus een daadkrachtig College en Raad hebben die bestuurskracht tonen en bereid zijn om in te grijpen. Dit vereist sterke wethouders en een goede teamspirit.
  2. Wij kiezen voor een 3-partijen coalitie. De verhoudingen zijn dan evenwichtiger dan bij een 2-partijen combi met een relatief grote partner. Andere partijen adviseerden dit ook. Een vierde partij in het College maakt besluitvorming complexer en beperkt de gewenste slagvaardigheid.
  3. Sommige partijen stellen een breed akkoord voor dat door (vrijwel) de gehele Raad gedragen wordt. Andere partijen geven de voorkeur aan een coalitieakkoord. De Lokale Partij heeft na enig wikken en wegen gekozen voor een aanpak gebaseerd op een coalitieakkoord, waarbij in een tijdig stadium alle partijen input kunnen geven. Een Coalitie Akkoord Plus dus.
  4. Wethouders. Wij streven gezien de zetelverdeling in de raad, naar vier wethouders: twee voor De Lokale Partij en één ieder voor de twee andere partijen in het College.
  5. Hoe nu verder. Wij verdiepen ons in het “huiswerk” dat partijen binnenkort aanleveren en in het “ambtelijk overdrachtsdocument”, dat hopelijk ook snel klaar is. Deze week is wederom om spoedige verstrekking van dit document gevraagd. Ook de toegezegde burgemeestersbrief zullen we, zodra deze ontvangen is, tot ons nemen. Het huiswerk, het ambtelijk overdrachtsdocument en de burgemeestersbrief zijn onderlegger voor het vervolg.

Gert Zagt,
Informateur

Share

Afscheidsraad

Dinsdag 29 maart was de Afscheidsraad. Vier raadsleden ontvingen een lintje vanwege meer dan 12 jaar raadslidmaatschap. Elf raadsleden keren niet terug, waaronder onze Renée Wijnen. Dank Renée voor je inzet afgelopen 4 jaar!

In deze samenstelling voor het laatst op positie in de oppositie.

Share

Share

Gooi- en Eemlander vrijdag 18 maart 2022

Share

Share

Share

Kiezers bedankt!!! De Lokale Partij  verdubbelt: van 4 naar 8 zetels

Wat een gigantische uitslag. De kiezer heeft gesproken. We waren de grootste in 2018 en zijn nu verdubbeld naar 8 zetels. Kiezers bedankt, enorm bedankt voor het vertrouwen wat we met uw stem hebben gekregen.

Wij hebben met een fijn team de campagne vorm gegeven. Trokken er met de caravan op uit, zochten het gesprek op. Omdat onze dorpen ons lief zijn.

De tijd van formeren breekt nu aan. Wij gaan ons best voor u doen.

 

Share

Filmpjes? Maar natuurlijk…..

 

 

Share

Waarom kiezen zij voor De Lokale Partij?

Lees hier de motivaties van diverse dorpelingen.  Wat motiveert en spreekt aan om De Lokale Partij te steunen? Wat hebben zij ervaren? (klik op de foto voor de vergrote tekst)

Share

150 woorden-artikelen in de lokale bladen

De lokale bladen De Nieuwsster en Weekblad Wijdemeren hebben alle politieke partijen de gelegenheid gegeven om in 150 woorden over 4 onderwerpen te duiden wat zij vinden. Lees hier wat wij schreven over:

 1. Wat is he belangrijkste voor Wijdemeren
 2. Wat moet Wijdemeren doen voor de zorg
 3. Wat kan wijdemeren doen om een duurzame gemeente te worden
 4. Wat kan Wijdemeren doen aan meer woningbouw

Share

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Luisteren naar inwoners en de financiën op orde brengen. Die bewezen capaciteiten hebben wij in huis. Met die basis kan De Lokale Partij uitstekend invulling geven aan welke ambitie dan ook. Keer op keer brachten we dat de afgelopen jaren vanuit die insteek in de praktijk.

Rode draad in onze werkwijze is, “De manier waarop”. Het is vaak de manier waarop iemand behandeld wordt, wat blijft hangen. De manier waarop De Lokale Partij met dossiers omgaat is zeer onderscheidend, dat krijgen we regelmatig als reactie. Mensen stellen het op prijs gehoord te worden en zo mogelijk iets terug te zien van hun inbreng.

Al 8 jaar betrekt De Lokale Partij u actief en zijn wij transparant in onze handelwijze. Dit programma 2022-2026 is dan ook geen verrassing maar een stevige voortzetting van de lijn die wij al 8 jaar inzetten. Dat blijven we doen. Ons visitekaartje, inmiddels bij velen bekend.

Wij bedanken eenieder voor zijn of haar inbreng. Deze keer is het verwoord in 9 thema’s.

Als uw dorp u lief is, om welk dossier het ook gaat. Bij De Lokale Partij treft u mensen aan die oog hebben voor uw idee, uw inzicht en uw bezwaren. Door te beginnen met luisteren, en het aangaan van de dialoog. Met een realistisch oog zijn we in staat om te werken aan onze mooie woon- en leefomgeving. Dat alles natuurlijk het liefst met uw massale steun.

Als uw dorp u lief is: De Lokale Partij   lijst 1

Share

Jaaroverzicht 2021

We hebben voor u weer een jaaroverzicht samengesteld. Ook in 2021 stapels dossiers die voorbij kwamen waarover we u graag informeren over wat De Lokale Partij daar zoal mee gedaan heeft. Veel leesplezier, klik hier voor jaaroverzicht 2021

Wilt u nog wat verder teruglezen, zie dan uit ons archief:
Jaaroverzicht 2020
De staart van 2019
Douze points mei 2019
Jaaroverzicht 2018
Ahri-procedure gestopt (nov ’18)
Opnieuw op positie (mei ’18)

 

Share

Algemene Beschouwingen 2021 (11 nov ’21)

Algemene Beschouwingen 2021De Algemene Beschouwingen is het moment waarop partijen reflecteren op de begroting die voorligt. Waar wordt uw geld aan besteed, wat zijn de plannen, keuzes, risico’s en gevolgen? Wij schrijven graag voor u uit hoe wij er naar kijken, wat ons opvalt en wat bijsturing behoeft. Klik op de afbeelding en blader door onze bevindingen over de begroting 2022-2025 met daarachter de ondersteunende sheets die wij gebruikten in de Begrotingsraad.

Verder uit ons archief:
Algemene Beschouwingen incl sheets (nov) 2020
Algemene Beschouwingen – Kadernota (juni) 2019 & sheets
Algemene Beschouwingen (nov) 2018 & sheets

Verkiezingen gaan niet alleen over toekomstige beloftes maar ook over de manier waarop de afgelopen 4 jaar gehandeld is.

Hoog tijd dat de financiën op orde komen. Die bewezen capaciteit hebben wij in huis.

Share

Verwondering over verhoging toeristenbelasting

Gisteravond, 4 november brachten 12 insprekers in de begrotingscommissie helder onder woorden dat de voorgenomen forensen- en toeristenbelastingverhoging disproportioneel is. Een middel van het college om de begroting sluitend te maken. Dat het geld niet ten goede komt aan de watersportsector. En dat het in Amsterdam een probaat middel is om toeristen te weren. Precies niet wat het college wil, laat staan de ondernemers.

Het college maakte prompt excuus voor het niet betrekken van de sector bij haar plannen. De te elfder ure georganiseerde bijeenkomst voor overleg tussen college en sector lijkt -net als bij de op de valreep georganiseerde bijeenkomst voor de bewoners van de Anton Smeerdijkgaarde-  alleen op de rol gezet om ‘de goede wil’ te demonstreren.

In mijn werk bij de Landsadvocaat en de rechtbank in Haarlem leerde ik hoe belangrijk duidelijke, tijdige en zorgvuldige communicatie is. En afwegingen van belangen en besluiten goed te beargumenteren. Dat is óok essentieel in de lokale politiek.

De Lokale Partij, waaraan ik me medio november als fractie-assistent verbind, zet zich voortdurend in om inwoners te informeren, te luisteren naar hun zorgen en goede ideeën. Ze maken zich sterk voor toename van vertrouwen in lokale politiek.

Dat er sprake is van gebrek aan vertrouwen in B & W werd gisteravond door alle insprekers onderstreept. Uit de krant vernamen zij hoe hun sector als melkkoe in de begroting terecht kwam. Een bizarre gang van zaken.

Opvallend vond ik dat de wethouder geen antwoord op de vragen van gemeenteraadslid Alette Zandbergen wilde geven. Zij stelde vragen over de financiële keuzes die het college had. Blijkbaar niets anders dan de exorbitante toeristenbelasting verhoging.

Graag draag ik eraan bij dat men in Wijdemeren wél goed geïnformeerd is over plannen en men wél gehoord en serieus genomen wordt. Dat kan vertrouwen in lokale politiek geven.

Patricia Roobol  De Lokale Partij

5 november 2021

gepubliceerd in Weekblad Wijdemeren

Share

Ter Sype gaat vliegen

Eindelijk zicht op vooruitgang in de bouw van woningen op Ter Sype. Een lang gekoesterde wens van velen. Vooral gedreven door wellicht het bemachtigen van een eerste huis in eigen dorp dan wel verhuizen naar iets nieuws.

Woensdagavond 6 oktober werden de kaders voor ontwikkeling van deze woonwijk besproken. Deze kaders vaststellen in de raadsvergadering van december kreeg geen steun van De Lokale Partij. Het college wil namelijk afzien van eigen participatie in de vorm van meedenken over die kaders om december te halen. De Lokale Partij wil wél dat inwoners en ondernemers daarover vooraf meepraten. Dat draagt bij aan draagvlak en richting. Gelukkig steunen andere partijen deze aanpak en zal de gemeente de participatie nu toch in gang zetten.

De Lokale Partij gaf alvast een zevental voorzetten.

 1. Bouw zoveel mogelijk woningen in de betaalbare prijsklassen. Waar dat qua geluids- of milieuregels niet kan, is (kleinschalige) bedrijvigheid een optie.
 2. Zorg voor goede ontsluiting met een rondweg, zodat de Tjalk eindelijk een rustige weg wordt en we doorgaand verkeer in het dorp kwijtraken.
 3. Voeg geen detailhandel in dit gebied toe. Daarvan is meer dan genoeg in het bestaande dorp beschikbaar.
 4. Laat de maatschappelijke voorzieningen in het oude dorp met een prachtig IKC in één gebouw op de plek van de Lindeschool.
 5. Zorg ervoor dat toekomstige bewoners zich realiseren dat het vliegveld zowel geluidsoverlast als (kijk)genot oplevert.
 6. Ontwikkel deze wijk op basis van realistische en haalbare duurzaamheidseisen in een passende groene omgeving.
 7. Hou in de ontwikkeling van Ter Sype terdege rekening met de begraafplaats, zowel als plek van rust en bezinning als met een eventuele uitbreiding.

Wij hopen dat onze voorzetten u inspireren en dat u gebruik gaat maken van de gelegenheid om mee te denken.

Gert Zagt De Lokale Partij

8 oktober 2021

gepubliceerd in Weekblad Wijdemeren

Share

Integraal Kind Centrum Loosrecht, in één gebouw

Donderdagavond 14 oktober neemt de gemeenteraad een belangrijk besluit over het tweede Integraal Kind Centrum in Loosdrecht (IKC). De basisscholen De Linde en de Sterrenwachter komen eindelijk ook samen op een locatie. De Rehoboth- en de Terpstraschool, die zijn opgegaan in IKC Wereldwijs, gingen hen voor.

Realiseren we dit tweede IKC in één gebouw is het grootste punt dat rest na jarenlange discussie. Op de locatie Sterrenwachter is dat praktisch onmogelijk vanwege de doorsnijding van het terrein voor de Paulus Kapel. Toch zijn CDA, VVD en PvdA-GL daarvoor, wetende dat dan het IKC niet in één gebouw komt.

D66 is net zoals De Lokale Partij voor één gebouw. Deze investering doe je voor 40-50 jaar en dat móet je goed doen. Dorpsbelangen bij monde van mevrouw IJsbrandy benoemt alle argumenten tegen twee gebouwen, maar zij stelt dat objectief gezien geen andere keuze mogelijk is. En dat laatste klopt niet. Want die is er wel.

Het is zoals onze Olivier Goetheer (De Lokale Partij) het verwoordde: ‘gaat u voor rapportcijfer 10 of een 4’? Deze keus maak je voor de toekomst van de nieuwe generaties na ons. Als je je dan ook nog herinnert dat financiële argumenten niet de doorslag mogen geven? Dan is ónze keus: een prachtig IKC op locatie Lindeschool in één gebouw met volop buitenruimte.

Het is duidelijk dat de vier raadsleden van Dorpsbelangen donderdag de sleutel in handen hebben om een IKC in één gebouw mogelijk te maken. Op de plek van De Linde. En dat is ook de grote wens van het bestuur van Talent Primair. Daarbij komt dat de oudercommissie en de MR één gebouw zien als voorwaarde voor een goed werkende school. Grijp die kans collega raadsleden van Dorpsbelangen. Laat zien waar u voor staat.

Gert Zagt   De Lokale Partij

8 oktober 2021

gepubliceerd in Weekblad Wijdemeren

Share

Kan Wijdemeren nog zelfstandig blijven voortbestaan?

Natuurlijk is er toekomst voor onze prachtige gemeente. Je moet het alleen verstandig organiseren! De organisatie is jarenlang volledig over de kop gejaagd door teveel hooi op de vork te nemen. Het resultaat: half werk, zaken komen niet klaar en helaas terecht gefrustreerde inwoners. Bovendien heel veel kosten die niet eens begroot waren. U krijgt de rekening. Geld uitgeven wat er niet is, dat moet u thuis eens doen ….. We rennen zo naar de financiële afgrond. Doen wat nodig is, afmaken waar je aan begint is het credo van De Lokale Partij. De berg projecten en plannen die vastlopen of niet eens starten wordt alsmaar groter. Bezin je alvorens je ergens aan begint. En zorg voor weloverwogen plannen. Door samenwerking met andere gemeenten kun je veel bereiken en profiteer je ook nog eens van de kennis en kunde van anderen! Maar zo blijf je wel baas in eigen huis.

Gert Zagt, fractievoorzitter van De Lokale Partij

19 juni 2021

Gepubliceerd in Weekblad Wijdemeren

Share

Commissie vergadering over Plan Zuidsingel besloten?

En we hadden er nog zo naar uitgekeken. Een openbare extra commissievergadering over alleen plan Zuidsingel fase 8. Op verzoek van wethouder De Kloet gaven we hem zelfs in december voor de organisatie ervan een maand uitstel, van januari naar februari. De hele raad op Dorpsbelangen na wil namelijk tussentijds duidelijkheid over hoe de vlag erbij staat.

De zienswijzen van Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Holland geven de indruk dat dit project te vergelijken is met trekken aan een dood paard. Als dat zo is, dan kun je beter direct ingrijpen in plaats van enorm veel kostbare tijd van inwoners en ambtenaren eraan spenderen. Geld over de balk smijten kan Wijdemeren zich niet meer permitteren.

De Lokale Partij vindt dat de prachtige groenblauwe ruimte rond onze dorpen open moet blijven. Onze prachtige woonomgeving kun je maar één keer verknallen. Wij pakken dan ook elke kans om bij te sturen. Toen ik te horen kreeg dat er helemaal geen extra commissievergadering komt heb ik direct Jan Verbruggen gebeld en gevraagd samen op te trekken. Dat lukte!

Als oppositie partij alleen bereik je weinig in Wijdemeren. Samen dienden we zeer kritische vragen in die inmiddels veel gedoe veroorzaken. ‘Warboel Wijdemeren: ópen die deuren!’, kopte de Gooi- en Eemlander al in het inmiddels vierde artikel erover. En zo is het. Achterkamertjes dragen niet bij aan het toch al broze vertrouwen onder inwoners.

Als er iets wel urgentie heeft in polder Kortenhoef, dan is het de aanpak van de vuilnis/gifbelt Groenewoud. Dat project waar ook een stevig aantal (water)woningen zou komen ligt al jaren op zijn gat. Met alle risico’s van dien. Op Groenewoud stevig inzetten en voortgang maken lijkt De Lokale Partij veel verstandiger gelet op de (volks)gezondheid van onze inwoners.

Gert Zagt, fractievoorzitter De Lokale Partij

27 februari 2021

gepubliceerd in Weekblad Wijdemeren

Share

Openingsblog

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. De Lokale Partij start met deze Nieuwsblog op haar website. De gemeenteraadsfractie zal hier binnenkort regelmatig wat schrijven over de gemeentelijke politiek in Wijdemeren.

Bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting op ons standpunt in de Gemeenteraad, of een analyse uit de politieke arena al dan niet voorzien van een messcherp commentaar.

Friso van Voorthuizen – voorzitter De Lokale Partij

 

Share