Wij wensen iedereen een in alle opzichten gezond en voorspoedig 2023!

2022 was een roerig jaar; wereldwijd maar ook dichterbij. Voor ons, De Lokale Partij, een jaar met succesvolle verkiezingen. Dit door de kiezers in ons gestelde vertrouwen willen we waarmaken.
We staan voor de niet geringe opgave om Wijdemeren financieel en organisatorisch gezond te maken. Daar maken we ons hard voor. Dat doen we met elkaar. En voor elkaar.

Lees onze persoonlijke wensen voor 2023 in ons eerste Lokaal Journaal van 2023.

Met elkaar. Voor elkaar.

Een nieuw jaar, waar we met elkaar wat moois van gaan maken!

Share

Lokaal Journaal van 15 december

Woensdag 14 december vonden de algemene beschouwingen plaats. De begroting 2023 is daarbij, hoewel niet sluitend, met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Niet dat iedereen hier blij mee was, maar wél een document dat dient als basis voor het maken van een herstelplan.

Lees hier het betoog van onze fractievoorzitter Margriet Rademaker.

Hoe nu verder?

Share

Lokaal Journaal van 10 november 2022

Woensdag 16 november 2022 vervalt het overgangsrecht van de oude Provinciale Ruimtelijke Verordening en geldt de nieuwe Provinciale Omgevings Verordening. Voor een aantal projecten is het halen van deze deadline cruciaal voor het al dan niet doorgaan, wat besproken werd in de commissievergadering van 8 november.

Lees hier onze complete nieuwsbrief.

Samen_puzzelstukjes

Met elkaar de puzzelstukjes passend krijgen.

Share

Raadsvergadering 27 oktober 2022

De komende Raadsvergadering gaat o.a. over de volgende onderwerpen:

  • Verklaring van geen bedenkingen Fort Spion
  • Weigering Verklaring van geen bedenkingen Nederhorst den Berg Noord
  • Weigering Verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg 32
  • Raadsvoorstel Porseleinhaven

Zie wijdemeren.raadsinformatie.nl voor de volledige agenda.

Share

Commissie Ruimte en Economie 8 november 2022

Onderwerpen zijn:

  • Weigering Verklaring van geen bedenkingen Oud-Loosdrechtsedijk achter nr 63
  • Weigering Verklaring van geen bedenkingen Nieuw-Loosdrechtsedijk 178
  • Weigering verklaring van geen bedenkingen Cannenburgerpark
  • Definitieve Verklaring van geen bedenkingen Bloklaan 22a

Uw tips en inzichten horen we graag.

Share

Debat Proces Begroting 3 okt 2022

Gert Zagt geeft aan dat hij verwacht dat de gemeente onder  preventief financieel toezicht zal komen, omdat een structureel sluitende meerjarenbegroting niet haalbaar is. Er is een gemeenteraadsvergadering gepland op 3 oktober 2022 in het Gemeentehuis. Over dit onderwerp zijn gepubliceerd: een raadsinformatiebrief (RIB) van 22 sept en een RIB van 29 sept

Share

Schoon en veilig recreëren

Verzameld afval na een zomerse dag

Blij dat we de problematiek rond en op de Spiegelplas in Nederhorst den Berg onder de aandacht hebben kunnen brengen. Nu zijn gemeente en Natuurmonumenten aan zet. Maar het blijft onder onze aandacht, want wij willen dat in Wijdemeren veilig gerecreëerd kan worden in een schone omgeving.

Verzameld na een zomerse dag

Share

Presentatie Coalitieakkoord-Plus “Alle hens aan dek”

Na een intensieve periode en in prettige samenwerking is het ‘Coalitieakkoord-Plus” af. Het heeft als titel ‘Alle hens aan dek’ gekregen. Voor alle partijen in de raad van Wijdemeren is duidelijk dat we voor grote uitdagingen staan. De basis op orde brengen, financieel en organisatorisch, staat bovenaan. Dat is dé grondslag voor dienstverlening op niveau. Vrijdag 10 juni presenteerden de coalitiepartijen Pvda/GroenLinks, VVD en De Lokale Partij het coalitieakkoord-plus aan de pers.

Een extra woord van dank aan onze (in)formateur Gert is wel op zijn plek. Hij heeft dit formatieproces in goede banen geleid. Ruimtescheppend voor ieders inbreng, treffend samengevat en verwoord wat in gezamenlijkheid besproken is. Zoals in het persbericht al is verwoord was het een zeer intensieve periode die in prettige samenwerking is verlopen.

Op vrijdagavond 17 juni 19:00uur is de presentatie van het akkoord en de installatie van het nieuwe college gepland. We nodigen u daar graag voor uit. Daarna mogen we echt aan de slag. De wil om de gemeente op een goede en verantwoorde manier naar 2026 te leiden is groot. Het team van De Lokale Partij, PvdA-GroenLinks en VVD zet er graag de schouders onder.

Share

20 mei 2022: Einde formatie in zicht

De afgelopen weken is hard doorgewerkt aan de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Wijdemeren. De Lokale Partij, PvdA/GroenLinks en de VVD werken aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities en plannen voor de komende vier jaar vorm krijgen. In de “Plus” willen we nadrukkelijk ook punten van de andere in de raad vertegenwoordigde partijen terugzien.

Datum installatie

Inmiddels zijn we zover dat we de installatiedatum bekend kunnen maken. Bij leven en welzijn is dat vrijdag 17 juni. De komende weken volgt nog intensief overleg met de ambtelijke organisatie over onder andere financiële aspecten. Ook laten we het akkoord beoordelen op realistische uitvoerbaarheid. De huidige organisatorische en financiële mogelijkheden van onze gemeente zijn medebepalend voor de te varen koers.

De komende weken is ook tijd ingeruimd voor interactie met alle fracties waarbij in een persoonlijk gesprek met de beoogde wethouders de gelegenheid is te reageren op het vooraf beschikbaar gesteld concept. Uiterlijk vrijdag 10 juni is het “Coalitieakkoord-Plus” openbaar. Daarmee zitten we goed op koers van onze planning.

Portefeuilleverdeling

Over de beoogde portefeuilleverdeling is ook nieuws te melden. Alette Zandbergen zal onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, de Omgevingswet, Burgerparticipatie en Personeel & Organisatie behartigen, Els Kruijt doet Openbare Ruimte, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Vastgoed, het Gebiedsakkoord en project De Meenthof. Stan Poels zal zich inzetten voor Natuur en Duurzaamheid, het Sociaal Domein en Volkshuisvesting. En Gert Zagt gaat voor Financiën, Verkeer en Vervoer, Belastingen c.q. gastheerschappen en het project Porseleinhaven

Coalitie overleg

V.l.n.r. Kernteam van de onderhandelingen: Wilna Wind, Stan Poels, Gert Zagt, Alette Zandbergen, Sorrel Hidding en Els Kruijt. (Margriet Rademaker ontbreekt op de foto)

Share

6 mei 2022: Beoogde wethouders bekend

We zijn blij dat we nu al de beoogde wethouderskandidaten bekend kunnen maken. De portefeuilleverdeling volgt later bij de presentatie van het ‘Coalitieakkoord-Plus’.

De beoogde wethouders per partij zijn:

Dit betekent voor ons een wijziging in het fractievoorzitterschap tegen die tijd. De fractie heeft zich hierover gebogen en besloten dat Margriet Rademaker de voorzittershamer dan van Alette zal overnemen.

Margriet heeft de afgelopen 4 jaar onze partij mede vorm gegeven als fractie-assistent. Voornamelijk actief voor Maatschappelijk en Sociale Zaken, maar ook sprong ze regelmatig in op dossiers van de andere werkvelden. Margriet wist altijd de prettige verbinding met de andere partijen aan te gaan, wat goed past bij de lijn die we de komende 4 jaar voor ogen hebben. Gesteund door de enorme kennis en kunde die de fractie als geheel heeft, is het voorzitterschap bij Margriet in goede handen.

Ondertussen worden nog de nodige onderhandelingsgesprekken gevoerd, waarbij gestreefd wordt om in juni klaar te zijn. Lees hier het volledige persbericht.

De beoogde wethouders van links naar rechts: Alette Zandbergen, Stan Poels, Gert Zagt en Els Kruijt

Foto: Douwe van Essen

Share